Sklep

Polityka prywatności

badio - Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystanie przez Ciebie z funkcji serwisu www.badio.pl (zwanego dalej „Serwisem”) wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania usług, z których korzystasz oraz wywiązania się przez Administratora danych osobowych z jego obowiązków. W niektórych przypadkach aktywność podejmowana przez Ciebie w ramach Serwisu może również uzasadniać przetwarzanie twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

W celu zrozumienia podejmowanych przez Administratora czynności przetwarzania danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.

1. Administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam podczas korzystania z usług dostępnych w Serwisie jest 

Stacja Grudusk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 35, 05-077 Warszawa, 

KRS 0000847181NIP 9522207124REGON 386372426 (zwana dalej „Stacja Grudusk”)

2. Twoje dane osobowe pozyskiwane są przez Stacja Grudusk wyłącznie od Ciebie. Zbieramy je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

1. Stacja Grudusk przetwarza dane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe, uniemożliwia złożenie zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

2. Przetwarzanie danych odbywa się przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa oraz przez czas niezbędny dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych. W przypadku usunięcia konta dane osobowe przechowywane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń. Dane związane z rachunkiem/fakturą w zakresie dokonanych zakupów przetwarzane będą do czasu upływu terminu zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego. Dane osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnych celach, np. wskazanych działań marketingowych, są przechowywane do momentu wycofania zgody.

3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Stacja Grudusk – dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez użytkownika skutecznego sprzeciwu.

4. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownika Serwisu, Stacja Grudusk może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

5. Chcąc zapewnić Ci najkorzystniejszą ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb, Stacja Grudusk może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Stacja Grudusk, do celów statystycznych) przysługuje Ci prawo do sprzeciwu. Stacja Grudusk nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Stacja Grudusk wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

6. Stacja Grudusk może gromadzić, udostępniać i wykorzystywać dane osobowe do personalizowania ofert produktowych jak i reklam podmiotom partnerskim, w szczególności grupie kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A.

7. Zawsze przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1. Aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji serwisu w celu wyświetlania odpowiednich produktów i uatrakcyjnić korzystanie z naszej strony internetowej, stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji oferty.

2. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym odwiedzającego serwis. Niektóre używane przez nas pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej – po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne), inne cookies umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę i są zachowywane na urządzeniu końcowym (tzw. trwałe cookies). Czas ich przechowywania jest podany w ustawieniach cookies przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik serwisu.

3. Piliki cookies mogą być odczytywane przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta serwis badio.pl – np. Facebook, Google, Yandex Metrica.

4. Przeglądarkę internetową, z której korzysta użytkownik można skonfigurować w sposób, aby otrzymywać informacje o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu częściowo lub całkowicie.

5. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych.

6. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies, funkcjonalność serwisu może zostać ograniczona.

7. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia takie jak Facebook Pixel, Google Analytics oraz Yandex Metrica, które służą nam do wyświetlania spersonalizowanych treści np. w wyszukiwarce Google.

8. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.

Zgodnie z obowiązującym prawem Stacja Grudusk danych osobowych może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym prawa do:

  • uzyskania wyczerpującej informacji, czy Stacja Grudusk posiada zbiór Twoich danych, oraz do ustalenia administratora tego zbioru, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych
  • w takim zbiorze;
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane Ciebie dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Ciebie dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji
  • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  • wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

1. Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu organizacji programu lojalnościowego w stosunku do każdego uczestnika jest niezbędność do wykonania umów.

2. Stacja Grudusk przesyła informacje dotyczące swojej oferty osobom, które w tym celu podały adres e-mail. Podanie danych w celu otrzymywania informacji dotyczących oferty Stacja Grudusk jest dobrowolne. Stacja Grudusk przesyła takie informacje wyłącznie w wypadku, gdy wyrazisz na to zgodę, którą możesz wyrazić zaznaczając udostępnione na stronie badio.pl okienko zgody i którą możesz wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Stacja Grudusk drogą e-mailową w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Stacja Grudusk – marketing bezpośredni produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera.

1. W każdej chwili użytkownik Serwisu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez Stacja Grudusk procesów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących użytkownikowi.

2. Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności przetwarzania jego danych osobowych.

1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania z Serwisu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.

2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.

3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.

4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

5. Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane poprzez profilowanie, w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator, na podstawie informacji dotyczących wybieranych przez Użytkownika nagród, z których Użytkownik skorzystał oraz przeglądanych przez Użytkownika materiałów, może w sposób zautomatyzowany przedstawiać Użytkownikowi spersonalizowaną ofertę dotyczącą dostępnych nagród. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację Użytkownika.

2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do Państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) .

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 22 230 24 89

Poniedziałek-piątek: 6:00 - 20:00
Sobota: 9:00 - 17:00
Niedziela 9:00 - 14:00

Messenger

Uzyskaj szybką odpowiedź na Twoje pytanie.

kontakt@badio.pl

Na wszystkie pytania odpowiemy w ciągu
48 godzin.